بخش پژوهشي
Journal Papers: 

1- R.A.Sadeghzadeh, I.A.Glover,N.J.McEwan; Analytical Calculation of Bistatic Radar Cross-Section; International Journal of Satellite Communication; PP. 163-168; No.3; Vol.11; 1993. 

2- R.A.Sadeghzadeh , N.J.McEwan; Prediction of Head Proximity Effect on Antenna Impedance; Electronic Letters; PP.1365-1366; No.17; Vol.30; August 1994. 

3- Y.J.Guo, A.Paez, R.A.Sadeghzadeh, S.k.Barton; A Circular Path Antenna for Radio LAN; IEEE Trans on Antenna & propagation; PP.177-178; No.1; Vol.45; January1997 

4- Y.J.Guo, A.Paez, R.A.Sadeghzadeh, S.k.Barton; A Path Antenna For Hiperlan; Wireless Personal Communications; PP. 389-396; NO. 4; Vol.3; December 1996. 

5- M.N.Moghadasi, R.A.Sadeghzadeh; Simulation and Test of Electromagnetic Tuning of a dual mode dielectric loaded filter; International Journal of Pure and Applied Mathematics; No.2; Vol.4; 2007. 

6- M.Bahadorzadeh, M.N.Moghadasi, R.A.Sadeghzadeh; Implementation of a Novel Efficient Hybrid Method for the Analysis of Interference in High Frequency Circuits; Journal of Electromagnetic Wave and Application; PP.2379-2388; No.15; Vol.21; 2007. 

7- R.Kazemi, R.A.Sadeghzadeh, Fatemi; Optimization of a C-Band pulse Altimeter by using solid state devices; Microwave Journal; No.6; Vol.51; June 2008. 

8- Neyestanak.A, Ghiamy.M, Naser.M.M, Sadeghzadeh.R.A; Investigation of Hybrid Elliptical Antenna Arrays; Microwave Antennas Propagation(iet); PP.28-34; No.1; Vol.2; February 2008. 

9- Sadeghzadeh. R.A., Lotfi A.A, Moghadasi M.N, Ghiami M.; A Comparison of Various Hybrid Elliptical Antenna Arrays; Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE); PP. 98-106; No.2; Vol.7; Summer-Fall 2008. 

10- رمضانعلي صادق زاده، عباسعلي لطفي ، محمد جهان بخت، محمد ناصر مقدسي ، شبيه سازي امواج راديويي از درون سازه‌هاي پنجره اي با استفاده از روش TLM، مجله مهندسي برق جهاد دانشگاهي شماره 1، Vol.6 ، بهار 1387 

11- M.Moghadasi, E.Ebadi, M.Katoli, R.A.Sadeghzadeh; A Compact UWB Microstrip Monopole antenna with periodically defected ground structure; IEICE Electronics Express; PP.1402-1407; No.19; Vol. 6; October 2009. 

12- M.Jahanbakht, A.A.Lojfi, E.Vakili, M.N.Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh; Augmented Crescent As a Band Notching Patch to an ultra wideband microstrip antenna; Journal of Electromagnetic. Waves and Applications.; PP.1545-1554; No.11-12, Vol.23; 2009. 

13- M.N.Moghadasi,M.Koohestani, R.A. Sadeghzadeh, B.S.Virdee, Compact Printed with Novel Radiating Element for UWB Application; IEICE Electronics Express; PP. 228-233; No.4; Vol.7; February 2010. 

14- M.N.Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, M.Katouli, Bal S.Virdee; Ultra-Wideband Microstrp Antenna With Enhanced Impedance band width; Microwave and Optical Technology Letters; PP.870-873; No.4; Vol.52; April 2010. 

15- M.N.Moghadasi,L.Asadpor, R.A. Sadeghzadeh, B.S.Virdee; A CPW-fed UWB Monopole Antenna and Bifurcated Antenna with a Variable Notching Frequency; Microwave and Optical Technology Letters; pp. 1545-1549, No. 7, Vol. 52, July 2010. 

16- M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, R. Hafezifard; “Dyadic Green's function for a dielectric layer on a PEMC elliptical cylinder”, IEICE Electronics Express, pp. 1034-1043, No. 14, Vol. 7, July 2010. 

17- S. Yazdanifard, R.A. Sadeghzadeh, M. Ojaroudi; “Ultra-Wideband Small Square Monopole Antenna with Variable Frequency band-notch function”, Progress in Electromagnetics Research C, pp. 133-144, Vol. 15, August 2010. 

18- M.N. Moghadasi, M. Koohestsni, R.A. Sadeghzadeh; “Compact Microstrip-Fed Ultra-Wideband Antenna with Novel Radiating element”, Microwave and Optical Technology Letters, pp. 2267-2269, No. 10, Vol. 52, October 2010. 

19- R.A. Sadeghzadeh, M.N.Moghadasi, E.Ebadifallah, M.Katouli, B.S.Virdee; Planar Monopole Antenna Employing Back-Plane Ladder-Shaped Resonant Structure for Ultra-Wideband Performance; IET Microwaves, Antennas & Propagation; pp. 1327-1335, No. 9, Vol. 4, September 2010. 

20- M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, M. Ghiami, A.A. Lotfi Neystanak, B.S. Virdee; An Elliptical Cylindrical FDTD Algorithm for Modeling Conformal Patch Antenna, IEEE Transaction on Antenna & Propagation, pp. 3990-3996, No. 12, Vol. 58, December 2010. 

21- M.R. Harati, S.M. Seyed Momeni, R.A. Sadeghzadeh; Candelabra Shaped Microstrip Antenna for Ultra-Wideband Application; Microwave Optical Technology Letters, pp. 669-672, No.3, Vol. 53, March 2011. 

22- M.N.Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, L.Asadpor, S. Soltani, B.S.Virdee; improved band-notch technique for ultra-wideband antenna; IET Microwave Antenna Propagation; pp. 1886-1891, No. 11, Vol. 4, November 2010. 

23- R. Fatemi Mofrad, R.A. Sadeghzadeh; Antenna beam Broadening in Multifunction Phased Array Radar, Acta Physica Polonica A, pp. 461-466, No. 4, Vol. 119, April 2011. 

24- Y. Zehforoosh, R.A. Sadeghzadeh, M. Jamali; Design of a Planar Monopole Antenna with a Band Notch Function; Journal of Telecommunications, pp. 8-10, No. 1, Vol. 8, April 2011. 

25- M. Ojaroudi, Sh. Yazdanifard, N. Ojaroudi, R.A. Sadeghzadeh, Band-Notched Small Square-Ring Antenna With a Pair of T-Shaped Strips Protruded inside the square Ring for UWB Applications; IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, pp. 1-4, Vol. 10, 2011. 

26- R. Fatemi Mofrad, R.A. Sadeghzadeh; A new algorithm for phased array radar search function improvement in overload situation; International Journal of Electronics and Telecommunications (JET), pp. 55-63, No. 1, Vol. 57, May 2011. 

27- R. Fatemi Mofrad, R.A. Sadeghzadeh; Multifunction Phased Array Radar Simulation Testbed; International Journal of modeling and Simulation, pp.322-330, No. 4, Vol. 31, 2011. 

28- S. Hatamzadeh-v, M. Naser-Moghadasi, R. A. Sadeghzadeh, One- and two- dimensional scattering analysis using a fast numerical method; IET microwaves, Antennas & Propagation, pp. 1148-1155, No. 10, Vol. 5, 2011. 

29- R.A. Sadeghzadeh, Y. Zehforoosh, N. Mirmotahary, Ultra-Wideband Monopole Antenna with Modified Triangle Patch; Microwave and Optical Technology Letters, pp. 1752-1756, No. 8, Vol. 53, August 2011. 

30- M. Naser-Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, R. Hafezifard, Sh.O. Yazdanifard, Bal S. Virdee; Highly compact meander line antenna using DGS technique for WLAN communication systems; IEICE Electronics Express, pp. 722-729, No. 10, Vol. 8, May 2011. 

31- S. Hatamzadeh-v, M. Naser-Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh; Numerical Method for Analysis of Radiation from thin wire dipole antenna; International Journal of Industrial Mathematics, pp. 135-142, No.2, Vol. 3, 2011. 

32- R. Kazemi, A.E. Fathy, R.A. Sadeghzadeh; Dielectric rod antenna array with substrate integrated waveguide planar feed network for wideband applications; IEEE Transactions on Antennas and Propagation, pp. 1312-1319, No. 3, Vol. 60, March 2012. 

33- R. Kazemi, R.A. Sadeghzadeh; A.E. Fathi; “Design of a wide band eight-way compact SIW power combiner fed by a low loss GCPW-to SIW Transition”; Progress In Electromagnetics Research C, pp. 97-110, Vol. 26, 2011. 

34- R. A. Sadeghzadeh, N. Varjavand, A. S. Arezoomand; A survey of using directional antennas in AD Hoc Networks, International Journal of Ad Hoc Networking Systems (IJAANS), pp. 1-15, No. 4, Vol. 2, October 2012. 

35- R. A. Sadeghzadeh, A.S. Arezoomand, M.A. Pourmina, N. Varjavand; New Energy Aware Routing to Prolong Network Operation Lifetime Wireless Mesh Network; Jiurnal of Computing, pp. 2151-9617, No. 7, Vol. 4, July 2012. 

36- A. Bahadori, R.A. Sadeghzadeh; Applying Forward Scattering Radar in Cellular Systems; International Journal of Engineering and Innovative Technology(IJEEIT); pp. 240-248, No.3., Vol. 2, September 2012. 

37- M. A. Honarvar, R.A. Sadeghzadeh; Design of Coplanar Waveguide Ultra wideband Band-pass Filter using Stub-Loaded Resonator with Notched Band; Microwave and Optical Technology Letters; pp. 2056-2061, No. 9, Vol. 54, September 2012. 

38- A. Danideh, R.A. Sadeghzadeh; CPW-fed slot antenna for mimo system applications; Indian Journal of Science and Technology; pp. 3872-3875, No. 1, Vol. 6, January 2013. 

39- N. Ghaedi, R.A. Sadeghzadeh; Frame Synchronization Techniques Performance Evaluation on OFDM Based High Voltage Power Line Communication Systems; Science Series Data Report; pp. 12-18, No. 12, Vol. 4, December 2012. 

40- A. Bakhtiari, R.A. Sadeghzadeh; Broad-Band 4-Sided insulator Resonance Vibration Folded Fractal Antenna; Indian Journal of Science and Technology; pp. 3928- 3932, No. 1, Vol. 6, January 2013. 

41- M. Ghiyasvand, A. Bakhtiari, R. A. Sadeghzadeh; Novel microstrip patch antenna to use in 2*2 sub array for DBS reception; Indian Journal of Science and Technology; pp. 2967-2971, No. 7, Vol. 5, January 2012 

42- M. N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, M. Fakhari, T. Aribi, T. Sedghi, B.S. Verdee; Minator Hook-Shaped Multi-Band Antenna for Mobile Applications; IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters; pp. 1096-1099, Vol. 11, August 2012. 

43- M. N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, T. Aribi, T. Sedghi, B.S. Verdee; UWB Monopole Microstrip Antenna using Fractal Tree Unit-Cells; Microwave and Optical Technology Letters; pp. 2368-2370, No. 10, Vol. 54, October 2012. 

44- M. N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, S. YazdaniFard, B.S. Verdee; Microstrp low-pass filters by using DGS with folded T-shaped arms; Advanced Computational Techniques in Electromagnetics; pp. 1-5, Vol. 2012, November 2012. 

45- M. N. Moghadasi, R. Hafezifard, R.A. Sadeghzadeh, S.H. Seyydhatami, M. Turkamani; Small Circular-Shaped UWB antenna for wireless communication applications; Microwave and Optical Technology Letters; pp. 2885-2888, No. 12, Vol. 54, December 2012. 

46- Y. Zehforosh, M. N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, CH. Ghobadi; Miniature monopole fractal antenna with inscribed arrowhead cuts for UWB applications; IEICE Electronics Express (ELEX); pp. 1855- 1860, No. 24, Vol. 9, November 2012. 

47- O. Mahdiyar, R. A. Sadeghzadeh, B. Gholami; A New method for Efficient Subspace Tracking in Array Signal Processing; Australian Journal of Basic and Applied Sciences; pp. 15-25, November 2012. 

48- J. Jamali, R.A. Sadeghzadeh, M. N. Moghadasi; A Novel Design of Small Square Slot Antenna with Circular Polarization Characteristics for X-Band Applications; Electromagnetics; pp.249-253, No. 3, Vol. 33, April 2013. 

49- M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, L. Asadpor, B. S. Virdee; A Small Dual-Band CPW-Fed Monopole Antenna for GSM and WLAN Applications; IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters; pp. 508-511, Vol. 12, April 2013. 

50- N. Rabiee, R.A. Sadeghzadeh, A. Rafiee, M. Bahryni; Designing and Simulating a New Structure of Planar Microstrip Filter with Function of Band Elimination in the X-Band Frequency Domain; Journal of Basic and Applied Scientific Research; pp. 413-418, No. 4, Vol. 3, 2013. 

51- M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, T. Sedghi, T. Aribi, B.S. Virdee; UWB CPW-Fed Fractal Patch Antenna with Band-Notched Function Employing Folded T-Shaped Element; IEEE Antenna and Propagation Letters, pp. 504-507, Vol. 12, April 2013. 

52- M.N. Mohamadi, M. Ardebilipor, Z. Mobini, R.A. Sadeghzadeh,; Performance analysis and power allocation for multi-hop multi-branch amplify-and-forward cooperative networks over generalized fading channels; Eurasip Journal on Wireless Communications and Network, pp. 1-13, Vol. 160, 2013. 

53- M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, L. Asadpor, B.S. Virdee; A Quadruple-Band CPW-FED Raster-Shaped Monopole Antenna; Microwave and Optical Technology Letters, pp. 3014-3018, No. 12, Vol. 55, December 2013. 

54- R.A. Sadeghzadeh, A. Saee, M. Zare; Maximum Battery Capacity Routing to Prolong Network Operation Lifetime in Wireless MESH Network alojside the OLSR Protocol; International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), pp. 23-29, No. 9, Vol. 11, September 2013. 

55- مهرشاد سلماسي و رمضانعلي صادق زاده "حذف فعال نويز صوتي ضبط شده در اتاق موتورها با استفاده از شبكه هاي عصبي استاتيكي و ديناميكي " مجله علمي پژوهشي دريا فنون شماره 2 صفحات 32-23 سال 1392. 

56- M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, R.K. Mohammadlo, M. Jalali, B. S. Virdee; Miniature Planar Monopole Antenna with Dual-Band Rejection Characteristics for UWB Applications; Microwave Optics Technology Letters, pp. 1977-1981, No. 9, Vol. 55, September 2013. 

57- M. Khosravi, R.A. Sadeghzadeh, M.S. Abrishamian; Nanospheroidal particles convenient nanoantenna elements; Chiness Optics letters; pp. 1-4, No. 11, Vol. 11, November 2013. 

58- G. Varamini, R.A. Sadeghzadeh, M.N. Moghadasi; Blind Signal separation (ICA) using the method of convolution mixture in the intelligent Telecommunication systems (COMINT) using MATLAB; pp. 1298-1306, No. 9, Vol. 17, September 2013. 

59- M. R. Soheilifar, R.A. Sadeghzadeh; Design, fabrication and characterization of scaled and stacked layers planar metamaterial absorber; IET Microwaves, Antennas & Propagation, pp. 86-93, No. 1, Vol. 9, January 2013. 

60- R.A. Sadeghzadeh, R. Khajehmohamadlou, M. Jalali; A Novel high directive EBG structure and metamaterial superstrate for microstrip antenna; International Journal of Engineering Sciences Technologies; pp.1-12, No.2, Vol. 4, April 2013. 

61- M. Abioghli, R.A. Sadeghzadeh; A New compact dual-band bow-tie microstrip antenna for WLAN application; IETE Journal of Research, pp. 693-697, No. 6, Vol. 59, December 2013. 

62- S. Heydarzadeh, R.A. Sadeghzadeh; High Gain Two-Stage Fully Differential Audio Amplifier with 0.18 um CMOS Technology; American Journal of Electrical and Electronic Engineering; pp. 6-10, No. 1, Vol. 2, January 2014. 

63- M. Khosravi, R.A. Sadeghzadeh, M.S. Abrishamian; A semi-log-periodic array of nanoelements broadbanding nanoantennas; pp. 885-889, No. 3, Vol. B 17, December 2014. 

64- I. Elyasi, R.A. Sadeghzadeh; Comparison bayes and knn classifier in satellite images; Journal of Science and Today World; pp. 9-12, No. 1, Vol. 3, January 2014. 

65- محمدرضا سهيلي فر و رمضانعلي صادق زاده " طراحي و تحليل جاذب فراماده براي كاهش سطح مقطع راداري" علوم و فنون دريا شماره 67 صفحات 7-1 سال 1393. 

66- M. R. Soheilifar, R.A. Sadeghzadeh; Design, Simulation and Fabrication of An Ultrathin Planar Microwave Metamaterial Absorber; Microwave and Optical Technology Letters, pp. 2916-2922, No. 12, Vol. 56, December 2014. 

67- M. R. Soheilifar, R.A. Sadeghzadeh, H. Ghobadi; Design and Fabrication of Metamaterial Absorber in the Microwave Range; Microwave and Optical Technology Letters, pp. 1748-1752, No. 8, Vol. 56, August 2014. 

68- T. Aribi, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh; Broadband Circularly Polarized Beam-Steering Antenna Array for Wireless Application; Microwave and Optical Technology Letters, pp. 2813-2816, No. 12, Vol. 56, December 2014. 

69- T. Sedghee, R.A. Sadeghzadeh, M.N. Moghadasi; Microstrip-fed Circularly Polarized Antenna Array Using Semi-fractal Cells for Implication Band; IETE Journal of Research, pp. 383-388, No. 6, Vol. 60, November 2014. 

70- A. Nejati, R.A. Sadeghzadeh, F. Garan; Effect of photonic crystal and frequency selective surface implementation on gain enhancement in the microstrip patch antenna at terahertz frequency, Physica B, pp. 113-120, Vol. 449, Sept. 2014. 

71- N. Daryasafar, S. Baghbani, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh; Design of a broadband band-pass filter with notch-band using new models of coupled transmission lines, pp. 1-12, Vol. 2014, August 2014. 

72- M. Rahimi, R.A. Sadeghzadeh, F. Zarrabi, Z. Mansouri; Band-Notched UWB Monopole Antenna Design with Novel feed for Taper Rectangular Radiating Patch; Piers C, pp. 147-155, Vol. 47, February 2014. 

73- M.R. Soheilifar, R.A. Sadeghzadeh; Design and Fabrication and characterization of stacked layers planar broadband metamaterial absorber at microwave frequency, International Journal of Electronics and Communications (AEU), pp. 126-132, Vol. 69, 2015. 

74- M. Karami, R.A. Sadeghzadeh, M. Nofarasti, M. Chegeni; Suppressed back-lobe substrate-integrated waveguide slot array antenna for x-band, Electronic letters, pp. 811-813, No. 11, Vol. 51, May 2015. 

75- M. Alibakhshi, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, A. Andujar, J. Anguera; Designing an ultra-wideband electromagnetic waves receiver with new architecture for RF and wireless applications; International Journal of Microwave and Wireless Technologies, pp. 1-7, March 2015. 

76- S.H. Seeyedhatami, R.A. Sadeghzadeh,; A New Simple Compact Ultra-Wideband Dielectric Resonator Antenna with Enhanced Bandwidth and Improved Radiation Pattern; International Journal of Microwave and Wireless Technologies, pp. 1-6, 2015. 

77- T. Aribi, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh,; Circularly polarized beam-steering antenna array with enhanced characteristics using UCEBG structure; International Journal of Microwave and Wireless Technologies, pp. 1-7, 2015. 

78- S.H. Seeyedhatami, R.A. Sadeghzadeh,; Numerical Analysis and Design of a new simple compact ultra-wideband dielectric resonator antenna with enhanced bandwidth and improved radiation pattern; ACES Journal, , No. 4, pp. 444-451, Vol. 30April 2015. 

79- Z. Mansouri, R.A. Sadeghzadeh, M. Rahimi, F. Zarrabi; SRR shape dual band CPW-fed Monopole Antenna for Wimax/Wlan applications; Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST), pp. 50-53, No. 1, Vol. 3, March 2015. 

80- M. N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, R. K. Mohammad, B.L. Virdee, T. Aribi; Semi Fractal Three Leaf Clover-Shaped CPW Antenna for Triple Band Operation; International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, pp. 413-418, No. 5, Vol. 25, June 2015. 

81- A. Rezaei, O. Borazjani, R.A. Sadeghzadeh, M.N. Moghadasi; Circularly polarized slot antenna with compact size for wlan/wimax application; International Journal of electronics; mechanical and mechatronics engineering, pp. 599-601, 2015. 

82- M. Alibakhshi, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh; Bandwidth and radiation specifications enhancement of monopole antennas loaded with split ring resonators; IET Microwaves, Antennas & Propagations, pp. 1487-1496, November 2015. 

83- M. Alibakhshi, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh; Composite Right-Left Handed Based- Antenna with Wide Applications in VHF-UHF Bands for Radio Transceivers; IET Microwaves, Antennas & Propagations, pp. 1713-1726, No. 15, Vol. 9., July 2015. 

84- M. Alibakhshi-Kenari, M.N. Moghaddasi, R.A. Sadeghzadeh, “The Resonating MTM Based Miniaturized Antennas for Wide-band RF-Microwave Systems,” Microwave and Optical Technology Letters, pp. 2339-2344, No. 10,Vol. 57, July 2015. 

85- T. Sedghee, M.N. Moghadasi R.A. Sadeghzadeh, “ Reconfigurable wide band circularly polarized antenna array WiMAX, C-Band, a and ITU-R applications with enhanced sequentially rotated feed network”; International Journal of RF and Microwave Computer Aid Engineering; pp. 825-833, No.9, Vol. 25, November 2015. 

86- M.R. Soheilifar, R.A. Sadeghzadeh, “Design, Fabrication and Measurement of Two-Layered Quadruple-Band Microwave Metamaterial Absorber”, Journal of Communication Engineering, pp. 13-22, No.1, Vol. 3, 2014. 

87- Makenari, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, B. Virdee, “Metamaterial Based Antennas for Integration in UWB Transceivers and Portable Microwave Handsets”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, pp. 88-96; No. 1, Vol. 26, January 2015. 

88- P. Jahangiri, R.A. Sadeghzadeh, A. Pourziad, “Log spiral antenna with CPW feed line for UWB application and circular polarization”, Microwave and Optical Technology Letters, pp. 17-21, No.1, Vol.58, January 2015 

89- R.A. Sadeghzadeh, “Low Profile Antenna Based on CRLH-TL with Broad Bandwidth”, Microwave and Optical Technology Letters; pp.27-31, No. 1, Vol. 58, January 2016. 

90- R.A. Sadeghzadeh, M. Alibakhshi-kenari, M.N. Moghadasi, “UWB Antenna Based on CRLH-TL Portable Wireless Devices”, Microwave and Optical Technology Letters; pp.69-71, No. 1, Vol. 58, January 2016. 

91- R. Hafezifard, M.N. Moghadasi J. Rashed-Mohassel, R.A. Sadeghzadeh,; Mutual Coupling Reduction for Two Closely-Space Meander Line Antenna Using Metamaterial Substrate; IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters; pp. 40-43, Vol. 15, February 2016. 

92- N. Alibakhshi, M.N. Moghaddasi, R.A. Sadeghzadeh, B. Virdee, “Dual-Band RFID Tag Antenna Based on the Hilbert-Curve Fractal for HF and UHF Applications”, IET Microwaves, Antennas & Propagations, pp. 140-146, No. 2, Vol. 10, March 2016. 

93- R. Hafezifard, J. Rashed-Mohassel, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh,; Circularly polarized microstrip antenna arrays with reduced mutual coupling using metamaterial; International Journal of Microwave and Wireless Technologies, pp. 1-11, June 2015 accepted for publication. 

94- M.N. Alibakhshi-Kenari, M.N. Moghaddasi, R.A. Sadeghzadeh, B. S. Virdee, E. Limiti, “New Compact Antenna Based on Simplified CRLH-TL for UWB Wireless Communication Systems”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering; pp. 217-225, No.3, Vol. 26, March 2016. 

95- N. Alibakhshi, M.N. Moghaddasi, R.A. Sadeghzadeh, B. Virdee, “Hexa-Band planar antenna with asymmetric fork-shaped radiators for multiband and broadband communication applications”, IET Microwaves, Antennas & Propagations, pp. 471-478, No. 5, Vol. 10, March 2016. 

96- H.S. Farahani, R.A. Sadeghzadeh, N. Gharanfeli and A.A. Kishk, “Novel Design of Microwave Diplexers using Gap Waveguide Technology”, Microwave and Optical Technology Letters; pp.1133-1136, No. 5, Vol. 59, May 2017. 

97- R.A. Sadeghzadeh, F.B. Zarrabi, “Metamaterial Fabry-Perot cavity implementation for gain and bandwidth enhancement of THz dipole antenna”, Optik, pp. 5181-5185, Vol. 127, 2016. 

98- M. M. Seyedsharbaty, R.A. Sadeghzadeh, “Antenna gain enhancement by using metamaterial radome at THz band with reconfigurable characteristics based on graphene load”, Optical and quantum electronics, pp. 221, Vol. 49, 2017. 

99- N. Daryasafar, R.A. Sadeghzadeh, M. N. Moghadasi “Promotion of GM-PHD Filtering Approach for Single-Target Tracking in Raw Data of Synthetic Aperture Radar in Spotlight Imaging Mode”, Radioengineering, pp. 842-850, Vol. 26, 2017. 

100- S.J. Hosseini, R.A. Sadeghzadeh, H. Aliakbarian“A TEM-TE11 mode-transducing sectoral antenna by using dual dielectric window”, International Journal of electronics letters, pp. 1-10, No. 9, 2017. 

101- M. Jalali, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, “Dual circularly polarized multilayer MIMO antenna array with an enhanced SR-feeding network for C-band application”, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, pp1741-1748, Vol. 9, 2017. 

102- R. Torkamani, R.A. Sadeghzadeh, “Bayesian compressive sensing using wavelet based Markov random fields”, Signal Processing-Image Communication, pp. 65-72, Vol. 58, 2017. 

103- S.M. Hosseini, R.A. Sadeghzadeh, “A Multiple Measurement Vector Approach for DOA Estimation”, Recent Advances in Electrical and Electronic Engineering, No. 11, Vol. 10, 2017. 

104- H.S. Farahani, R.A. Sadeghzadeh, “Novel compact millimeter-wave gap waveguide filter with double-sided selectivity”, Microwave and Optical Technology Letters, pp. 230-233, Vol. 60, 2018. 

105- R. Khajeh Mohammad Lou, M. Naser-Moghadasi R.A. Sadeghzadeh, “Broadband Planar Aperture-coupled Antenna Array for WLAN and ITS Beam-steering Applications”, Radio Science, pp. 200-209, Vol. 53, 2018. 

106- N. Ghaedi, M.A. Masnadi, R.A. Sadeghzadeh, “Spatial Interference Cancellation in MIMO Systems Using Side Lobe Canceller Structure”, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering, pp. 75-82, No. 1, Vol. 42, 2018. 

107- A. Bakhtiari, R.A. Sadeghzadeh, M. Naser-Moghadasi “Gain Enhanced Miniaturized Microstrip Patch Antenna Using Metamaterial Superstrates”, IETE Journal of Research, pp. 1-6, Vol. 3, 2018. 

108- A. Bakhtiari, R.A. Sadeghzadeh, M. Naser-Moghadasi, “Millimeter-wave beam-steering high gain array antenna by utilizing metamaterial zeroth-order resonance elements and Fabry-Perot technique”, International Journal of Microwave and Wireless Technology, pp. 1-7, No. 4, 2018. 

109- S. Kiani, P. Rezaei, M. Karami, R.A. Sadeghzadeh, “Substrate integrated waveguide quasi-elliptic bandpass filter with parallel coupled microstrip resonator”, Electronics Letters, pp. 667-668, No. 10, Vol. 54, 17th May 2018. 

110- S. Kiani, P. Rezaei, M. Karami, R.A. Sadeghzadeh, “Band-stop filter sensor based on SIW cavity for the non-invasive measuring of blood glucose”, IET Wireless Sensor Systems, pp. 1-3, No. .., Vol. .., 2018. 

111- N. Daryasafar, R.A. Sadeghzadeh, M. N. Moghadasi “Improving Multitarget Tracking in Synthetic Aperture Radar Within a High-Density Clutter, Using a Technique Based on the Promoted PHD Filtering and MTI Filter”, Radio Science, pp. 963-973, Vol. 53, 2018. :Conference Paper


112- R.A.Sadeghzadeh, I.A.Glover, N.J.McEwan; Analytical Calculation of effective common volumes in a bistatic scatter problems; 7th International conference on Antenna and Propagation (IEE ICAP 91); 15-18 April, 1991, U.K. 

113- R.A.Sadeghzadeh, I.A.Glover, N.J.McEwan; Calculation of Hydrometeor Scattered signals; Radio Science Colloquium; 1991, U.K. 

114- R.A.Sadeghzadeh, I.A.Glover, N.J.McEwan; Short-term characterization of hydrometeor scattering channel; 8th International conference on Antenna and Propagation (IEE-ICAP 93); 2-4 January, 1993 U.K. 

115- R.A.Sadeghzadeh, I.A.Glover, N.J.McEwan; Simulation of Hydrometeor Scattered signals effect on communication systems BER; Geo-science and Remote sensing (IGARSS93) Symposium; 18-21 August, 1993, Japan. 

116- R.A.Sadeghzadeh, N.J.McEwan, Al-Sabey; Approximate Modeling Head-Antenna interactions using spherical wave expansions; 8th International conference on Antenna and Propagation (IEE-ICAP93); 2-4 January, 1993, U.K. 

117- R.A.Sadeghzadeh, N.J.McEwan, M.S.Abrishamian; Improved of Head antenna interactions using spherical wave expansions; 2th International conference on Computational electromagnetic, 12-14 April,1994; U.K 

118- R.A.Sadeghzadeh, M.S.Abrishamian; Investigation of Handset Antenna Impedance; Radio Science Colloquim 94; U.K 

119- R.A.Sadeghzadeh, M.S.Abrishamian, N.J.McEwan; Effect of Users Head on mobile telephone handset Antenna Impedance and Head Internal Fields Distribution; European Microwave conference, 5-8 September, 1994; France. 

120- R.A.Sadeghzadeh, N.J.McEwan; Handset Antennas for personal Communications; 9th International conference on Antenna and Propagation (IEE-ICAP 95); 4-7 April, 1995, U.K. 

121- N.J.McEwan,Ibrahim, R.A.Sadeghzadeh, Qassim; Pattern Shaping for Handset Antennas; 9th International conference on Antenna and Propagation (IEE-ICAP 95); 4-7 April, 1995, U.K. 

122- R.A.Sadeghzadeh, N.J.McEwan; Antenna Design for personal communications user protection; IEEE 45th Vehicular Conference ; 25-28 July, 1995, U.S.A 

123- R.A.Sadeghzadeh, N.J.McEwan; Extension of the spectral Incremental Propagation (SIP) method; Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS 96); 1996, Austria. 

124- M.S.Abrishamian, N.J.McEwan, R.A.Sadeghzadeh; Field Computation for Large Dielectric Bodies by the PPP Method; 13th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics (ACES); 17-21 March, 1997, U.S.A 

125- R.A.Sadeghzadeh, N.J.McEwan; Treatment of high permittivity scatterers by the spectral incremental propagation (SIP) Method; Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS 97); 7-11 July, 1997, U.S.A 

126- N.J.McEwan, E.A.Abdolmula, R.A.Sadeghzadeh; Phased Array antennas for personal communications handsets; High frequency IEE-Colloquium 97; September 19, 1997, U.K 

127- Ghiamy, R.A.Sadeghzadeh, Moghadasi, Lotfi; “A Comprehensive Performance Study of ABC’s and PML’s of FDTD method in Planar Micro-strip Structures”; Proceeding Of Asia Pacific Microwave; 11-14 December, 2007, Syria. 

128- R. Kazemi, R.A.Sadeghzadeh, R. Fatemi; “Solid State development of a C-Band Pulse Altimeter”; Asia Pacific Applied Electromagnetic 4-6 December, 2007; Malaysia. 

129- H.R. Hassani, R.A. Sadeghzadeh, M. Jahanbakht, A. Azarbar; Precise full wave analysis of the slot coupled circular microstrip patch; IET International Conference on Radar Systems, 15-18 October 2007 Edinburgh, UK. 

130- A. Azarbar, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, M. Jahanbakht; Optimization of a Microstrip Fork-line Fed Printed Slot Antenna; International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology, ICMMT, Vol.2, pp. 950-952, 21-24 April, Nanjing, China 2008. 

131- R.A. Sadeghzadeh, M.A. Honarvar; A.R. Eskandari; Coplanar-fed UWB Elliptical Patch Antenna with Notched Band Characteristics; PIERS Proceedings pp. 1225-1228, 22-26 March, Xi'an, China 2010. 

132- R.A. Sadeghzadeh, A.R. Eskandari, M.A. Honarvar; Ku-band balanced FET Mixer with Very Low IMD3; PIERS Proceedings pp. 1479-1481, 22-26 March, Xi'an, China 2010. 

133- J. Jamali, R.A. Sadeghzadeh, M.N. Moghadasi; Effect of distance between feed point and ground point of PIFA antenna on its resonant frequency and S parameter; PIERS 5-8 July Cambridge, USA, 2010. 

134- R. Fatemi Mofrad, R. A. Sadeghzadeh; Scenario Modeling and Simulation for Performance Prediction of a Modern Radar in Electronics Warfare Environment; Radar Symposium (IRS) 11th International, 16-18 June Vilnius, Lithuania, 2010. 

135- R. Fatemi Mofrad, R. A. Sadeghzadeh; Multifunction Phased Array Radar Simulation Testbed; Radar Symposium (IRS) 11th International, 16-18 June Vilnius, Lithuania, 2010. 

136- S. Alidoost, R. A. Sadeghzadeh; R. Fatemi , Autodyne System with a Single Antenna; Radar Symposium (IRS) 11th International, 16-18 June Vilnius, Lithuania, 2010. 

137- S. Alidoost, R. A. Sadeghzadeh; R. Fatemi , Oscillator Injection Locking; Radar Symposium (IRS) 11th International, 16-18 June Vilnius, Lithuania, 2010. 

138- R. Fatemi Mofrad, R. A. Sadeghzadeh; A new Search Algorithm for Multifunction Phased Array Radar; The International Association of Science and Technology for Development IASTED, 1-3 November California, USA, 2010. 

139- R. Fatemi Mofrad, R. A. Sadeghzadeh; Signal Simulation in Multifunction Phased Array Radar Simulation Testbed; The International Association of Science and Technology for Development IASTED, 1-3 November California, USA, 2010. 

140- R. Ala, R. A. Sadeghzadeh, R. Kazemi; Two-Layer Dielectric Rod Antenna for Far Distance; Loughborough Antenna and Propagation Conference (LAPC 2010); 8-9 November, Loughborough, UK, 2010. 

141- R. Kazemi, R.A. Sadeghzadeh; A New Comact Wide Band Eight Way SIW Power Divider at X-Band; International Union of Radio Science, 4-7 January, Colorado, USA, 2011. 

142- Y. Zehforoosh, R.A. Sadeghzadeh, N. Mirmotaharhi; A Modified Planar Monopole Antenna for UWB Applications, 2011 IEEE Symposium on Computers & Informations, 21-23 March, kualalumpur, Malaysia 2011. 

143- V. Jamali, R.A. Sadeghzadeh, S.H. Safavi, S. Salari; Optimal Cooprative Wideband Spectrum Sensing Cognitive Radio Networks, Third International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), 15-17 June, Dallian, China 2011. 

 
144- رضا فاطمي مفرد، رمضانعلي صادق زاده " ارائه الگوريتمي براي بهبود عملكرد جستجوي رادارهاي آرايه فاز در شرايط بيش باري" 29-27 ارديبهشت نوزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران دانشگاه امير كبير 1390 

145- رضا فاطمي مفرد ، سمانه عليدوست، رمضانعلي صادق زاده " پهن كردن پرتو آنتن در رادارهاي آرايه فاز" 29-27 ارديبهشت نوزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران دانشگاه امير كبير 1390 
 
146- A. Bakhtiari, R.A. Sadeghzadeh; Compressed ultra-wideband antenna for regular direct wave, International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 18-20 August, Budapest, Hungary, 2011. 

147- R. Fatemi Mofrad, R.A. Sadeghzadeh, S. Alidoost; Design of a Benchmark Antenna for the Multi Function Phased Array Radar Simulation Test Bed, Loughborough Antennas & Propagation Conference, 14-15 November, UK, 2011. 

148- R. Fatemi Mofrad, R.A. Sadeghzadeh; S. Alidoost, Comparison of antenna beam broadening methods for phased array radar applications, Loughborough Antennas & Propagation Conference, 14-15 November, UK, 2011. 

149- A. Tajvidi, M.N. Moghaddasi, R.A. Sadeghzadeh; An improved UTD based model for multiple building diffraction by using higher order diffraction coefficients, International Symposium on Antennas and Propagation, 25-28 October, Jeju, Korea 2011. 

150- S.H. Safavi, R.A. Sadeghzadeh, V. Jamali, S. Salari; Interference Minimization Approach for distributed beamforming in cognitive Two-Way Relay, IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing, 23-26 August, 2011. 

151- S. Safavi, M. Ardebilipour, R.A. Sadeghzadeh, A. Piltan; SINR Balancing Approach for Network Beamforming in Cognitive Two-Way Relay, 11th International Conference on Hybrid Intelligent Systems(HIS), 5-8 December, Malaysia, 2011. 

152- A. Piltan, S. Salari; R.A. Sadeghzadeh, Network beamforming in cognitive relay networks with QoS constraints, International Federation for Information Processing 10-12 October, Niagara Falls, 2011. 

153- S. M. Rezvani, S. H. Safavi, R.A. Sadeghzadeh, A. Haghbin, R. Davarpanah; Relay Power Minimization Approach Based on General Rank Beamforming for Multi Antenna Relaying Schemes; 5th International Conference on New Technology Mobility and Security (NTMS); 7th May 2012. 

154- H. S. Farahani, R. A. Sadeghzadeh; A Novel Compact High-Gain Dual-band Circularly Polarized Antenna for Base-station Application; Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers 2012); 8th August 2012, Moscow, Russia. 

155- R. Kazemi, R. A. Sadeghzadeh; Dielectric Rod Antenna Array with SIW Feed Network for Radar Imaging System; Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers 2012); 8th August 2012 Moscow, Russia. 

156- M. Karami, H. S. Farahani, R. A. Sadeghzadeh; A Novel Approach for Implementing High Speed pulse Compression Based on Linear frequency Modulation; IEEE Asia-Pasific Conference on Applied Electromagnetics (APACE 2012); 11th December 2012. 

157- A. Heshmati, R.A. Sadeghzadeh, F. Garan; Improved circularly Polarized Bandwidth in Dielectric Resonator Antenna for L-Band Satellite Application; Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers 2013); pp. 813-815; 25-28 March Taipei, Taiwan, 2013. 

158- M. Khosravi, R.A. Sadeghzadeh, M. S. Abrishamian; Resonant Capability of Multilayer Spheroidal Nanoparticles as Plasmonic Nanoantennas; Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers 2013); pp. 886-889; 25-28 March 2013 Taipei, Taiwan. 

159- M. Khosravi, R.A. Sadeghzadeh, M. S. Abrishamian; Four Vertical Prolate Spheroids with a Center Gap as Nanoantenna; 4th International Conference on Metamaterials, photonic Cristals and Plasmonics; 18th March 2013 Sharjah, UAE. 

160- H. S. Farahani, A. Khalaghi, R.A. Sadeghzadeh; A Novel method for implmentation of the waveguide filters with prescribed transmission zeros using metamaterial-based structure; 4th International Conference on Metamaterials, photonic Cristals and Plasmonics; March 2013 Sharjah, UAE. 
161- مرتضي ولائي رمضانعلي صادق زاده رضا فاطمي مفرد "تصحيح خطاي حركت با استفاده از تقريب مسيرهاي خطي"دومين همايش سراسري فناوري سيستمهاي راداري تهران اسفند 1391. 

162- رمضانعلي صادق زاده محمد فضل اله پور"شبيه سازي خطاي ردگيري زاويه و برد در رادار مونو پالس"دومين همايش سراسري فناوري سيستمهاي راداري تهران اسفند 1391. 
163- H.S. Farahani, A.K. Salmani, M. Tayrani, R.S. Sadeghzadeh, S. Chamani; A Novel approach for bandwidth enhancement of SIW-based slot array antenna; 6th European Conference on Antenna and Propagation EuCap 26th March 2013, Czech, Prague, 2013. 

164- E. Ghahramani, R.A. Sadeghzadeh, B. Baroomandi, M.H. Kolagari; Mutual Coupling Reduction in Waveguide-Fed Slot Antenna Using Unipolar Compact EBG (Uc-EBG) Structure; Loughborough Antenna and Propagation Conference LAPC 2013, 11th March Loughborough, UK. 

165- B. Boroumandi, R.A. Sadeghzadeh, F.B. Zarabi, E. Ghahramani; A Novel UWB Circular CPW Antenna with Triple Notch Band Characteristics; Loughborough Antenna and Propagation Conference LAPC 2013, 11th March, Loughborough, UK. 
166- محمد رضا سهيلي فر و رمضانعلي صادق زاده" كاهش سطح مقطع راداري اهداف با استفاده از متا متريال"اولين همايش ملي فناوري هاي نوين دريايي تهران ايران1392. 

167- نويد دريا سفر رمضانعلي صادق زاده محمد ناصر مقدسي اميد برازجاني و نوشين ربيعي "تخمين كانال در سيستمهاي با درنظر گرفتن آفست فركانس حامل به كمك آلگوريتم هاي تكرار" خوراسگان ايران 1392 
168- M.R. Soheilifar, R.A. Sadeghzadeh, M. Aghakhani, "A Novel Metamaterial Absorber Design in Microwave X-band"; ايران تهران (كام) مهندسي الكترومغناطيس كنفرانس دومين 1392 

169- M.N. Oliaei, M. Karami, R.A. Sadeghzadeh, “A Novel Coaxial to Substrate Integrated Waveguide (SIW) Transition for MMW Planar Arrays Antenna in 60 GHz Wireless Communications”; ايران تهران (كام) مهندسي الكترومغناطيس كنفرانس دومين 1392 

170- A. Nejati, R.A. Sadeghzadeh, F.B. Zarrabi, F. Garan, ”Investigation the photonic crystal arrangement effect on metamaterial characteristic at THz domain” ; 8th International Congress on Advanced Electromagnetic Metamaterials in Microwaves and Optics-Metamaterials; Denmark, Copenhague, August 2014. 

171- R. Kazemi, A.E. Fathy, R.A. Sadeghzadeh, “Ultra-wide band Vivaldi antenna array using low loss SIW power divider and GCPW wide band transition”, IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS), Jan. 2012. 

172- M. Sharifi, H. Saidimanesh, R.A. Sadeghzadeh, “Design of a feed antenna based on NRD guide structure for millimeter wave applications”, مجارستان بوداپست June 2012. 
173- R. Kazemi, R.A. Sadeghzadeh, A. Fathy; A new compact wide band 8-way SIW power divider at X-band” ; Loughborough Antenna and Propagation Conference LAPC 2011, Loughborough, UK, 2011. 
174- محدثه كوشا پوريا حسيني و رمضانعلي صادق زاده" سامانه ارتباطات هوشمند راديويي"نخستين همايش ملي آينده پژوهي تهران ايران1392. 
175- E. Ghahramani, R. A. Sadeghzadeh, M. Karami, B. Baroomandi; “ Improvement in Planar Array Antenna Performance by using center-fed coaxial to SIW transition and UC-EBG structure for 60 GHz wireless communication”; Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers 2015); Czech, Prague, July 2015. 

176- M. Karami, R. A. Sadeghzadeh, M. Oliaei; “ Concentric Open End Rings Resonator Filter”; Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers 2015); Czech, Prague, 6-9 July 2015. 

177- M. Gholamrezaei, F. Geran, R.A. Sadeghzadeh, “A Dual Ultra-Wide Band Frequency Reconfigurable Antenna With a Low Bandwith of Overlap, “Eucap 2014, Hague, Holland, April, 2014. 

178- E. Ghahramani, R.A. Sadeghzadeh, B. Baroomandi, M. Karami, “Reducing Mutual Coupling of SIW Slot Array Antenna Using Uniplanar Compact EBG (UC-EBG), “Eucap 2014, Hague, Holland, April, 2014. 

179- M. R. Soheilifar, R.A. Sadeghzadeh, M. Aghakhani, “Design and Fabrication of Planar Multi Layer Metamaterial Absorber for RCS Reduction, “Eucap 2014, Hague, Holland, April, 2014. 

180- M. Gholamrezaei, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, “An Efficient Frequency Adjustable Penta-Band Slot, “Eucap 2014, Hague, Holland, April, 2014. 
181- رمضانعلي صادق زاده محمد ناصر مقدسي نويد دريا سفر سميه باغباني و نوشين ربيعي" طراحي فيلتر ميان گذر باند وسيع داراي باند توقف با استفاده از مدلهاي جديد از خطوط انتقال تزويج شده"دومين سمپوزيوم مهندسي ادوات مخابرات مجلسي اصفهان ايران1393 
182- M. Karami, R.A. Sadeghzadeh, M. Nofarasti, M. Sharifi “Suppressed Back-Lobe SIW-fed MPA Array for 60 GHz Wireless Communication, “Eucap 2015, Lisbon, Portugal, April, 2015. 

183- M. Jafari, R.A. Sadeghzadeh, H. Ghobadi, M. Oliaei, E. Mehrshahi; Aperture Coupled Microstrip Antenna with Three Resonants;, Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers 2015) Czech, Prague, 6-9 July 2015. 
184- نويد درياسفر رمضانعلي صادق زاده و محمد ناصرمقدسي " استخراج منحني هاي توان آشكارسازي براي سيستم الينت بر حسب فاصله آن از فرستنده موج"دومين كنگره بين المللي مهندسي برق علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات" تهران دانشگاه شهيد بهشتي مرداد 1394. 
185- M. Yousefi, H. Aliakbarian, R.A. Sadeghzadeh, ”Design and Integration of a High-Order Hairpin Bandpass Filter with a Spurious Suppression Circuit”, Loughborough Antenna and Propagation Conference LAPC 2015, Loughborough, UK, 2-3 November 2015. 

186- P. Ghaderi, H. Aliakbarian, R.A. Sadeghzadeh, ”Integration of One Dimentional Wire Grid Antennas with Solar Cells for Leo Satellite Application”, Loughborough Antenna and Propagation Conference LAPC 2015, Loughborough, UK, 2-3 November 2015. 

187- M. Karami, R.A. Sadeghzadeh, M. Sharifi, ”Utilizing Uniplanar Compact EBG for Back-Lobe Suppression of 60 GHz MPA Array”, Loughborough Antenna and Propagation Conference LAPC 2015, Loughborough, UK, 2-3 November 2015. 

188- M. Karami, R.A. Sadeghzadeh, M. Sharifi, ”A Broadband Frequency Selective Surface Absorber Using Nonuniform Circular Metallic Patches”, Loughborough Antenna and Propagation Conference LAPC 2015, Loughborough, UK, 2-3 November 2015. 

189- M. Oliaei, R.A. Sadeghzadeh, Y. Mokhtar, ”Small Size Dropping Cross Dipole Antenna with Isoflux Pattern in C Band for LEO Satellites”, Loughborough Antenna and Propagation Conference LAPC 2015, Loughborough, UK, 2-3 November 2015. 

190- P. Ghaderi, H. Aliakbarian, R.A. Sadeghzadeh; “Wire Grid Antenna Integrated with Solar cells for LEO Satellite Applications”, 36th ESA Antenna workshop ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 6-9 October 2015.
191- پويا قادري و هادي علي اكبريان و رمضانعلي صادق زاده " اندازه گيري خواص الكترومغناطيس سلول خورشيدي براي استفاده در آنتن هاي خورشيدي" دومين كنفرانس ونمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي" تهران دانشگاه تهران 1394. 

192- صنم سهرابي آج بيشه و رمضانعلي صادق زاده " طراحي يك مولد موج سينوسي همراه با تقسيم كننده فركانسي براي يك كنترل كننده لمسي موثر در يك مدار مجتمع" اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و كامپيوتر" تهران 1395 

193- ناصر ناصري سيد حسين نصير زاده و رمضانعلي صادق زاده " طراحي و شبيه سازي يك جاذب فراماده با ساختار نا متقارن در باند تراهرتز" كنفرانس بين المللي مهندسي برق" تهران 1395. 

194- محمد امين داود آبادي فراهاني و سيد يونس حسين زاده و عليرضا فراهاني و رمضانعلي صادق زاده " طراحي وبهينه سازي يك نوع ساختار جديد جاذب متامتريال با درصد جذب بالا" اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و كامپيوتر" تهران 1395 

195- فاطمه مهران منش و رمضانعلي صادق زاده " شبيه سازي اثر فركانس بر روي سطح مقطع راداري در حالت تك پايه و دو پايه" سومين كنفرانس مهندسي مخابرات ايران" تهران دانشگاه شهيد رجائي 4 و 5 اسفند 1395. 
196- M. Oliaei, R.A. Sadeghzadeh, ”Radar Cross Section (RCS) of Metamaterial Absorbers”, 10th European Conference on Antenna & Propagation (Eucap 2016), Davos, Switzerland 10-15 April 2016. 

197- R.A. Sadeghzadeh, M. Karami, M. Oliaei, M. Khalili, ”Improved LFM Pulse Compression with Optimum Anti-Aliasing”, 10th European Conference on Antenna & Propagation (Eucap 2016), Davos, Switzerland 10-15 April 2016. 

198- S.M. Husseini, V. Rahmani, R.A. Sadeghzadeh, “DOA Estimation Using Neural Network with Levenberg-Marquardt Training”, 1st International Conference Achievement in Electrical and Computer Engineering, Tehran Iran 2016. 

199- M. Alibakhshi-kenari, M.N. Moghadasi, R.A. Sadeghzadeh, B.S. Virdee, E. Limiti, “ Composite Right/Left-Handed Transmission-Line Based Wideband Antenna for WLAN, Wimax and WiFi Applications”, 8th International Symposium on Telecommunications (IST2016), Tehran, Iran, 2016. 
200- امير افشار هادي علي اكبريان و رمضانعلي صادق زاده "كوچك سازي آنتن دوقطبي الكتريكي محصور در شبه كره كشيده شده با استفاده از فراماده" 24 امين كنفرانس مهندسي برق دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي تهران ايران4و5 ارديبهشت 1396 
201- M. Faridani, R.A. Sadeghzadeh, “ Multi-band rectangular monopole microstrip antenna with modified feed junction for microwave wireless applications”, 2nd International Conference on Electrical Engineering, Tehran, Iran, 2017. 

202- M. Faridani, R.A. Sadeghzadeh, M. Khatir“ Triangular multi-band Terahertz Antenna based on Galium Arsenide Semicounductor”, International conference on fundamental research in electrical engineering, Tehran, Iran, 2017. 

203- M. Taherkhani, R.A. Sadeghzadeh, Z. Ghattan “Attenuation Analysis of THz/IR waves under Different Turbulence Conditions Using Gamma-Gamma Model”, 26nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018), Mashad, Iran, 2018. 

204- S.M. Razavizadeh, R.A. Sadeghzadeh, Z. Ghattan “Compact THz waveguide filter based on periodic dielectric-gold rings”, 26nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018), Mashad, Iran, 2018.
 
 
 

:Books

205- 1392 رمضانعلي صادق زاده رباب كاظمي و محمد رضا سهيلي فر " الكترومغناطيس براي مهندسين " انتشارات آيلار تهران 
206- رمضانعلي صادق زاده محمد رضا سهيلي فر و محمد قيامي " روشهاي عددي در الكترومغناطيس " انتشارات دانشگاه خواجه نصير1392 
207- رمضانعلي صادق زاده و محمد رضا سهيلي فر " پردازش و تحليل سيگنال رادار با استفاده از متلب انتشارات دانشگاه خواجه نصير 1392 
208- رمضانعلي صادق زاده و محمد رضا سهيلي فر " طراحي شبكه هاي راديويي " انتشارات دانشگاه خواجه نصير 1393 
209- رمضانعلي صادق زاده و محمد رضا سهيلي فر " آنتنهاي ميكرواستريپ " انتشارات دانشگاه خواجه نصير 1394 
210- رمضانعلي صادق زاده و محمد رضا سهيلي فر " جنگ الكترونيك " انتشارات دانشگاه امام خميني نوشهر (ره) 1394 
211- محمد رضا سهيلي فر و رمضانعلي صادق زاده " مقدمه اي بر سيستم رادار" انتشارات آيلار تهران 1394 
212- محمد رضا سهيلي فر و رمضانعلي صادق زاده " آنتن هاي آرايه فازي" انتشارات آيلار تهران 1396. 
213- محمد رضا سهيلي فر و رمضانعلي صادق زاده " فرامواد الكترومغناطيسي" انتشارات آيلار تهران 1396. 
214- محمد رضا سهيلي فر و رمضانعلي صادق زاده " تئوري فيلتر تطبيقي" انتشارات آيلار تهران 1395. 
215- رمضانعلي صادق زاده مهدي احسانيان و داود ميرزاحسيني " شبكه هاي سلول كوچك (فمتوسل)" انتشارات آيلار تهران 1396 
216- محمد رضا سهيلي فر و رمضانعلي صادق زاده " روشهاي يافتن موقعيت هدف در جنگ الكترونيك " انتشارات دانشگاه امام خميني (ره) نوشهر 1396 
217- رمضانعلي صادق زاده و سيدجليل سيد حسيني " تئوري و طراحي آنتنهاي مبدل مد " انتشارات آيلار تهران 1397 To find out more, please visit my Google Scholar.                                 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
422
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.